Mobil logo

Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001

Att identifiera ständiga förbättringar för att utveckla verksamheten och på så sätt öka effektiviteten och få nöjdare kunder är en av hörnstenarna i ISO 9001. ISO-certifiering inom kvalitet utvecklar verksamheten.

Jag hjälper er med allt som behövs för att bli kvalitetscertifierade anpassat efter er verksamhet
och ser till att det är praktiskt användbart.

ISO 9001 certifiering

Kvalitetsledningssystemet ISO 9001 effektiviserar ert kvalitetsarbete och kan leda till ökad lönsamhet.
Jag hjälper till att skapa ett kvalitetsledningssystem utifrån era behov och som fungerar i er verksamhet. Genom att ni tar hjälp av mig kan ni fokusera på er kärnverksamhet och låta oss driva arbetet framåt!

Jag kan hjälpa er att skapa och införa ett kvalitetsledningssystem enligt kraven för ISO 9001 vid en första certifiering. Fokus är på ett ledningssystem som är användbart, enkelt och effektivt. I ett certifieringsprojekt erbjuder jag introduktionsutbildningar för de standarder ni vill certififiera i mot både för ledning och medarbetare.

Tillväxtbyrån hjälper er att uppdatera och utveckla ert kvalitetsledningssystem genom att exempelvis ge stöd i målsättning, handlingsplaner, uppdatera rutiner, avvikelsehantering etc.

Jag hjälper er med internrevision av ert kvalitetsledningssystem. Internrevision är ett instrument för att försäkra sig om att kvalitetsarbetet fungerar som avsett. Tillväxtbyrån fokuser på att hitta förbättringsmöjligheter i ert kvalitetsledningssytem, läs mer här >
 

Arbetsprocess ISO-certifiering

1. Ledningsarbete

Formulera era mål med verksamhetssystemet. Se till att ledningen och de som ska arbeta med projektet har en grundläggande kompetens gällande de ISO-standarder ni ska certifiera er mot. Tillväxtbyrån erbjuder en introduktionsutbildning med syfte att ge deltagarna en god överblick och förståelse för standarderna.

Bestäm organisationens förutsättningar, strategiska mål och verksamhetsprocesser, bestäm behov och förväntningar hos intressenter och beskriv ledningssystemets omfattning, upprätta policy och mål.

2. Processer

Bestäm vilka processer och aktiviteter som behövs för att kunna leverera era produkter eller tjänster, vilka risker och möjligheter som är knutna till dessa processer och vilken styrning av processerna som behövs. Ta fram den dokumenterade information (rutinbeskrivningar och redovisande dokument) som krävs enligt standarden och som organisationen behöver.

3. Utbildning och förankring
Styra och kontrollera processerna. Utbilda samtliga medarbetare. Verifiera att processerna fungerar på rätt sätt.

4. Övervaka och mät prestanda
Revidera processernas verkan. Styra och kontrollera ändringar i system och arbetssätt. Genomför ledningens genomgång och internrevison.

5. Certifieringsrevision
I samråd med det certifieringsorgan ni har valt bokar ni tid för steg 1 revisionen. Vid steg 1 revisionen fokuserar revisorn främst på er dokumentationen. Bedömer revisorn att ni är redo för nästa certifiering bokar ni in steg 2 revisionen. Vid detta tillfälle blir stora delar av verksamheten engagerad. Får ni avvikelser ska dessa stängas innan ett certifikat kan utfärdas.
 

Kontakta mig så berättar jag mer!
+46 706 16 47 96
maria@tillvaxtbyran.se