Mobil logo

Miljöledning

Vi har alla en viktig roll när det gäller att bidra till en ökad hållbarheten i omvärlden. Ett aktivt miljöarbete där verksamhetens miljöaspekter hanteras på ett systematiskt vis och leder till en minskad mijöpåverkan är en viktig del i det gemensamma ansvaret för en hållbar framtid.

Tillväxtbyrån hjälper er med allt som behövs för att skapa ett systematiskt miljöledningssystem anpassat efter er verksamhet och ser till att det är praktiskt användbart.

Miljöledningssystemet ISO 14001 bidrar till ett systematiskt miljöarbete som ger en god grund för att förbättra er miljöprestanda.

Jag hjälper till att skapa ett miljöledningssystem utifrån era behov som fungerar i er verksamhet. Genom att ni tar hjälp av Tillväxtbyrån kan ni fokusera på er kärnverksamhet och låta mig driva arbetet framåt!

Jag kan hjälpa er att skapa och införa ett miljöledningssystem enligt kraven för ISO 14001 vid en första certifiering. Fokus är på ett användbart, effektivt och enkelt miljöledningssystem.

Jag hjälper er att uppdatera och utveckla ert ledningssystem genom att exempelvis ge stöd i målsättning, handlingsplaner, skapa och utveckla rutiner, kemikalielistor med mera. Läs mer om ISO-certifiering 14001 >

Miljödiplomering

Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas är ett ledningssystem som är anpassat för små och medelstora företag som verkar på en nationell marknad.Tillväxtbyrån kan hjälpa er att bygga upp ledningssystemet enligt kraven för miljödiplomering. Jag stöttar er inför en första diplomering eller vid omdiplomering.
Läs mer om Miljödiplomering här >

Internrevision av miljöledningssystem

Tillväxtbyrån hjälper er med internrevision av ert miljöledningssystem. Internrevision är ett instrument för att försäkra sig om att miljöarbetet fungerar som avsett. Jag fokuser på att hitta förbättringsmöjligheter i ert miljöledningsystem.
Läs mer om miljörevision här >

Miljöutbildning

Tillväxtbyrån erbjuder grundläggande miljöutbildning för företag som vill utbilda sin personal inom miljöområdet som exempelvis ett led i införande av ISO 14001 eller Miljödiplomering. Läs mer om miljöutbildning >

Miljösamordnare/Miljöansvarig

Ni kan anlita Tillväxtbyrån som miljösamordnare/miljöansvarig. Om ni har behov av att någon sköter era miljöfrågor på kortare eller längre sikt kan jag ta ett helhetsgrepp om er verksamhet och hjälpa er med miljöfrågorna. Läs mer om miljösamordnare >

Ledningssystem

Ett ledningssystem är hur verksamheten styrs, alltifrån muntliga och skriftliga rutiner till kommunikation, kompetens med mera. Ett ledningssystem är ett verktyg för ledningen att styra verksamheten mot uppsatta mål 
och ett stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete. Läs mer om ledningssystem >

Kontakta mig så berättar jag mer!
+46 706 16 47 96
maria@tillvaxtbyran.se