Mobil logo

Miljöcertifiering enligt ISO 14001

Ett ISO-certifierat miljöledningssystem underlättar ett aktivt miljöarbete. 

Att bli miljöcertifierade enligt ISO 14001 bidrar till att ert miljöarbete implementeras som en naturlig del i ert dagliga arbete samtidigt som ni visar att ni tar ansvar för er miljöpåverkan.

Miljöledningssystemet ISO 14001 bidrar till ett systematiskt miljöarbete som ger en god grund för att förbättra er miljöprestanda.

Jag hjälper till att skapa ett miljöledningssystem utifrån era behov som fungerar i er verksamhet. Genom att ni tar hjälp av Tillväxtbyrån kan ni fokusera på er kärnverksamhet och låta mig driva arbetet framåt!

Jag kan hjälpa er att skapa och införa ett miljöledningssystem enligt kraven för ISO 14001 vid en första certifiering. Fokus är på ett användbart, effektivt och enkelt miljöledningssystem.

Jag hjälper er att uppdatera och utveckla ert miljöledningssystem genom att exempelvis ge stöd i målsättning, handlingsplaner, uppdatera rutiner, kemikalielistor och liknande.

Ibland kan det vara givande att en extern part genomför intern revision i verksamheten. Tillväxtbyrån hjälper er med er interna revision, läs mer här > 

Arbetsprocess ISO-certifiering

1. Ledningsarbete
Formulera era mål med verksamhetssystemet. Se till att ledningen och de som ska arbeta med projektet har en grundläggande kompetens gällande de ISO-standarder ni ska certifiera er mot. Tillväxtbyrån erbjuder en introduktionsutbildning med syfte att ge deltagarna en god överblick och förståelse för standarderna.

Bestäm organisationens förutsättningar, strategiska mål och verksamhetsprocesser, bestäm behov och förväntningar hos intressenter och beskriv ledningssystemets omfattning, upprätta policy och mål.

2. Processer
Bestäm vilka processer och aktiviteter som behövs för att kunna leverera era produkter eller tjänster, vilka risker och möjligheter som är knutna till dessa processer och vilken styrning av processerna som behövs. Ta fram den dokumenterade information (rutinbeskrivningar och redovisande dokument) som krävs enligt standarden och som organisationen behöver.

3. Utbildning och förankring
Styra och kontrollera processerna. Utbilda samtliga medarbetare. Verifiera att processerna fungerar på rätt sätt.

4. Övervaka och mät prestanda
Revidera processernas verkan. Styr och kontrollera ändringar i system och arbetssätt. Genomför ledningens genomgång och internrevison.

5. Certifieringsrevision
I samråd med det certifieringsorgan ni har valt bokar ni tid för steg 1 revisionen. Vid steg 1 revisionen fokuserar revisorn främst på er dokumentationen. Bedömer revisorn att ni är redo för nästa certifiering bokar ni in steg 2 revisionen. Vid detta tillfälle blir stora delar av verksamheten engagerad. Får ni avvikelser ska dessa stängas innan ett certifikat kan utfärdas.

Kontakta mig så berättar jag mer!
+46 706 16 47 96
maria@tillvaxtbyran.se